Brukervilkår

Standard Brukervilkår for HentePant

Vennligst les disse Brukervilkårene for Hentepant (“Brukervilkårene”) nøye før du bruker nettstedet under domenet www.hentepant.no

Hentepant drives av HenteP AS (org.nr. 921214960) med registrert adresse Grønlivegen 3, 9007 Tromsø.
Din tilgang til og bruk av HentePant er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene.
Disse Brukervilkårene gjelder for Brukere som benytter Hentepant sin tjeneste til å samle inn pant. Vilkårene anses akseptert i kraft av at tjenestene anvendes. Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på kontakt@hentepant.no.

Definisjoner
Bruker: Foreninger/lag etc. som har registrert seg som Bruker av tjenesten og som omfattes av disse Brukervilkårene
Giver: Personer, arbeidsplasser etc. som har registrert seg som Givere på Hentepant.no
Henter: Personer som er engasjert av Bruker, som er registrert som Henter på Hentepant.no og som på vegne av Bruker samler inn pant på vegne av Bruker.

Om tjenesten
Hentepant er en tjeneste for håndtering av innsamling av panteobjekter (flasker og bokser). Tjenesten består i at Hentepant administrerer innsamlingen ved utsendelse av sms’er til registrerte Givere og Hentere. Givere mottar sms om når de skal sette pant klar til henting. Hentere mottar sms om hvor og når pantet skal hentes.

Brukeren får tildelt et ikke-eksklusivt geografisk område som pantet skal hentes i. Brukeren må selv engasjere et tilstrekkelig antall Hentere for å håndtere det pantevolumet som det tildelte området krever. Brukeren oppfordres også til å engasjere Givere, slik at pantevolumet i det aktuelle området blir så stort som mulig, for at Brukeren derved kan generere mest mulig inntekt.

Det innsamlede pantet avleveres på et nærmere avtalt sted og blir hentet av Infinitum AS som eier og drifter pantesystemet for gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Du kan lese mer om Infinitum AS på https://infinitum.no/om-infinitum.

Opprettelse av konto
Ved å opprette en konto hos oss forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt og fullstendig, og til å holde informasjonen oppdatert til enhver tid. Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du straks å varsle Hentepant. HentePant forbeholder seg retten til å stenge brukerkonto i disse tilfellene. Når du registrerer deg på Hentepant vil du gi visse opplysninger om deg selv, eller foreningen du representerer (f.eks telefonnummer og adresse). Du plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon til Hentepant. Hentepant vil bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene (for eksempel fra Brønnøysundregistrene, 1881.no, norkart). Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Hentepant kan innhente, bruke og lagre slik informasjon. Etter opprettelse av brukerprofil, godtar du også at Hentepant kan kontakte deg via de kommunikasjonskanaler som er oppgitt i registreringsprosessen. Kommunikasjon fra Hentepant til deg som Bruker skal anses mottatt og gyldig så lenge kommunikasjonen sendes til adresse, telefonnummer eller e-postadresse som Bruker selv har oppgitt til Hentepant. Hentepant står fritt til å godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

Bruk av tjenesten
Brukeren vil få tildelt et nærmere definert geografisk område som pant skal hentes i. For å oppnå et så stort antall Givere som mulig innenfor det aktuelle område, så skal Brukeren selv aktivt søke å verve Givere i område. Vervede Givere registreres med telefonnummer på kontoen. Den videre oppfølgingen av Giverne foretas av Hentepant.

Det er Brukerens ansvar å engasjere et tilstrekkelig antall Hentere for innsamling av pant fra Giverne i det aktuelle område. Henterne skal registreres med navn, telefonnummer og adresse. Brukeren forplikter seg videre til å informere alle potensielle Hentere i forkant av verving om at de vil bli bedt om å registrere seg som Hentere via en unik internett-lenke som tilsendes hver enkelt potensielle Henter på SMS via HentePant-plattformen.
Så snart det er etablert et minimum av Givere og Hentere i det geografiske område skal innsamlingen påbegynne.
Dersom Brukeren ikke oppnår tilstrekkelig innsamlingsvolum i det aktuelle geografiske område, for eksempel fordi Brukeren ikke oppnår tilstrekkelig hentekapasitet eller fordi antall Givere er for lavt, og dette etter HentePants oppfatning skyldes forhold hos brukeren, så står Hentepant fritt til å avvikle kundeforholdet med Brukeren. Forut for slik avvikling skal imidlertid Hentepant varsle kunden og opplyse om krav til konkret minsteaktivitet/volum. Dersom kunden deretter, etter en periode på 3 måneder ikke oppfyller slik forventet/avtalt minsteaktivitet/ volum, så kan Hentepant avvikle kundeforholdet uten ytterligere varsel.

Innsamling
Den enkelte Henter vil motta en sms om hvor og når pantet skal hentes inn. Når alt pantet er innsamlet skal pantet samles i sekker som merkes med Brukerens brukernavn og leveres til en nærmere angitt destinasjon som avtales nærmere mellom Hentepant og Brukeren. Infinitum vil deretter hente innsamlet pant. Pantet anses overlevert, og gir krav på vederlag, når innsamlet pant er registrert hentet av Infinitum. Dette innebærer at risikoen for at innsamlet pant skulle forsvinne før pantet er hentet av Infinitum er Brukerens.

Vederlag
Brukerens vederlag beregnes basert på innsamlet volum. Vederlaget tilsvarer 70 % av innsamlet pant (Vederlag). Hentepant utbetaler vederlag to ganger i måneden; den 15. og 30. i hver måned. Utbetaling til Bruker foretas ved første anledning etter at innsamlet pant er godkjent og utbetalt fra Infinitum til Hentepant. Brukeren vil samtidig med utbetalingen motta en oppgave over innsamlet pant og utbetalt beløp. Dersom Brukeren ved en feil mottar for høyt beløp plikter Brukeren å tilbakebetale feilaktig utbetalt beløp. Brukeren, eventuelt Henterne, må selv dekke egne kostnader som oppstår knyttet til innsamlingen og bruk av tjenestene.

Brukerdata og personvern
Hentepant ønsker å levere best mulig tjeneste. Derfor vil data generert og informasjon registrert av Brukere av Hentepant i visse tilfeller kunne gjøres tilgjengelig for andre eksisterende eller potensielle brukere av HentePant i avidendifisert form. Dette vil for eksempel kunne omfatte innsamlet pantevolum i et geografisk område. Ved registrering på, og bruk av Hentepant, gir Brukeren HentePant tillatelse til å bruke, endre, vise offentlig, reprodusere og distribuere Brukerdata på ethvert nettsted tilhørende Hentepant og Hentepant sine samarbeidspartnere, herunder andre markedsførings- og distribusjonskanaler (f.eks. Facebook, Adwords, markedsmateriell og lignende). All tilgjengeliggjøring av data som nevnt ovenfor skal gjøres i avidentifisert og aggregert form, uten mulighet til å identifisere den enkelte Bruker eller grupper av Brukere.

Etter personopplysningsloven har Hentepant rollen som behandlingsansvarlig. Behandlingen av opplysningene om Brukeren blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. Hentepant gir ikke personopplysningene om Brukeren videre til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Da er Hentepant rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter. Bruker har rett til innsyn i hvilke opplysninger og behandlinger vi gjør. Bruker har også rett til korrigeringer, begrensninger og stopp i behandlingen i henhold til gjeldende personvernregelverk.
Ved spørsmål eller uenighet om, eller klage på, hvordan vi behandler personopplysninger ber vi Bruker beskrive hva saken gjelder og sende til kontakt@hentepant.no Du kan også ringe oss på +47 473 28 401. Du kan klage på hvordan dine opplysninger behandles til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no eller ved telefon: 22 39 69 00.

Rettigheter til Hentepant
HentePant og dens tjenester, innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Hentepant og dens lisensgivere. Hentepant er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på Hentepant.

Giverne er registrert som givere til Hentepant, og ikke som sådan knyttet til den enkelte Bruker, slik at dersom Brukeren opphører sin aktivitet under avtalen, så står det Hentepant fritt til å la andre Brukere få overta Giverne i det geografiske område, forutsatt at Giverne fremdeles ønsker å være Giver. Brukeren har ikke rett til å få utlevert liste som viser hvem som er Givere (i det aktuelle området).

Lenker til andre nettsteder
Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Hentepant.

Hentepant har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene, eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Brukeren erkjenner og godtar at Hentepant ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller i tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester. Vi anbefaler Brukeren å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene
Brukeren kan når som helst si opp avtalen med Hentepant. Oppsigelse regnes fra den dato Hentepant har mottatt skriftlig oppsigelse sendt til kontakt@hentepant.no.

Hentepant kan på ethvert tidspunkt endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.
Hentepant har rett til fritt å endre, suspendere, eller avslutte brukerens konto umiddelbart dersom Brukeren bryter Brukervilkårene eller andre avtalte vilkår mellom partene. Dersom det ikke er umiddelbar risiko for at Hentepant vil lide tap skal Hentepant søke å varsle brukeren før kontoen endres, suspenderes eller avsluttes. Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke tjenestene som gjøres tilgjengelig på Hentepant umiddelbart opphøre. Eventuelt opptjent, ikke utbetalt, honorar vil utbetales på ordinært vis ved neste utbetalingstidspunkt.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon
Som registrert bruker godtar Brukeren å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til tjenestene til Hentepant i form av nyhetsbrev, e-post, SMS mm. Brukeren kan til enhver tid reservere seg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på “avslutt abonnement”-linken eller lignende i den mottatte e-posten etc. Merk imidlertid at Brukeren ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse etc. fra Hentepant, herunder meldinger om kontotransaksjoner, endringer i disse Brukervilkårene mv.

Begrensning av ansvar
Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på Hentepant tilbys “som det er” uten noen garantier. Hentepant og Hentepant sine samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer
Hentepant forbeholder seg retten til å til enhver tid endre eller erstatte Brukervilkårene. Dette vil for eksempel kunne skje i forbindelse med uforutsette hendelser, økte avgifter, markedsutvikling eller produktutvikling. Brukeren vil bli varslet per e-post dersom det foretas endringer, og oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Hentepant sin hjemmeside. Dersom endringene i Brukervilkårene innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil Brukeren bli varslet og endringene gjort tilgjengelig på Hentepant sin hjemmeside senest 30 dager før de trer i kraft. Ved fortsatt bruk av tjenesten etter at Brukeren er varslet, de nye vilkårene er gjort tilgjengelige og endringene i Brukervilkårene er trådt i kraft anses Brukeren å ha akseptert de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom Brukeren ikke godtar de nye vilkårene, må Brukeren avslutte sin bruk av tjenesten før endringen trer i kraft.

Lovvalg
Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Hentepant, 9007 Tromsø